Polityka Prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. VIVI RESIDENCE lub Wynajmujący oświadcza, że:

  • jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm.) dalej jako UODO w odniesieniu do danych osobowych Gości,

  • przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnych do realizacji umowy najmu apartamentów,

  • prowadzi zbiór danych osobowych pt.: „VIVI Residence – Dane Osobowe”,

  • przetwarzanie danych osobowych Gości następujące wyłącznie w celu, w zakresie i na czas niezbędnym do wykonania Umowy Najmu Apartamentu,

  • przetwarzanie danych osobowych Gości następują zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO oraz z aktualnie obowiązującymi przepisami UODO.

 2. W celu wykonania Umowy Najmu będą przetwarzane następujące dane osobowe Gości: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu lub ewentualne dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rezerwacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane przez Wynajmującego jedynie na potrzeby weryfikacji tożsamości Gości. Wynajmujący nie będzie utrwalał ani przechowywał tych danych ponad okres trwania Umowy Najmu, chyba, że Najemca wyraził zgodę Wynajmującemu na udostępnianie swoich danych w celu prowadzenia działań marketingowych, promocyjnych w ramach świadczonych usług przez Wynajmującego. W przypadku wyrażenia takiej zgody przez Najemcę, Wynajmujący będzie miał prawo do wysyłania drogą mailową lub SMS-ową, organizowanych promocji ofert, składania życzeń urodzinowych lub imieninowych, przypomnień o zbliżającym się terminu rezerwacji, wydarzeń okolicznościowych itp.

 3. Wynajmujący będzie przetwarzał dane osobowe Gości poprzez ich zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przekazywanie i ujawnianie w razie takiej potrzeby innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Wynajmujący zobowiązuje się powiadomić Gości o wszelkich zdarzeniach odnoszących się do danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Umowy Najmu, które związane są z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do tych danych, ich zniszczeniem, zagubieniem, utratą.

 5. Wynajmujący zobowiązuje się do:

  • przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem,

  • wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem,

  • zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia także po rozwiązaniu Umowy Najmu, oraz zobowiązuje się zapewnić, aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Najmu.

 6. Wynajmujący dopuści do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby odpowiednio upoważnione oraz zapewni zachowanie poufności danych osobowych w tym zapewni zachowanie tajemnicy przez wszystkie osoby, które upoważni do przetwarzania danych osobowych.

 7. Wynajmujący wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych przy uwzględnieniu wymagań określonych w art. 32 RODO. Wynajmujący w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 8. Wynajmujący zapewni, aby powierzone do przetwarzania dane osobowe nie były używane, zmieniane, przesyłane, kopiowane, udostępnianie lub przetwarzane w żaden inny sposób niż w celu wykonania zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy Najmu Apartamentów lub Regulaminu Najmu Apartamentów lub Regulaminu Porządku Domowego Wspólnoty Promienna 6.

 9. Wynajmujący niezwłocznie poinformuje Gości o przypadkach naruszenia ochrony ich danych osobowych nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zaistnienia takiego naruszenia lub podejrzenia takiego naruszenia.

 10. Wynajmujący poinformuje stosowne organu o zdarzeniach, o których mowa w ust. 10 powyżej.

 11. Przez usunięcie danych osobowych rozumieć należy fizyczne zniszczenie nośników danych osobowych, a w przypadku danych osobowych przechowywanych w systemach komputerowych (informatycznych) – usunięcie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która w sposób nieodwracalny uniemożliwi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 12. Usunięcie danych osobowych, o którym mowa w ust. 12 powyżej zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem Wynajmującego.

 13. Wynajmujący może powierzyć przetwarzania danych osobowych Gości innemu podmiotowi profesjonalnie zajmującemu się ochroną i przetwarzaniem danych osobowych.

 14. Gość ma prawo do kontroli Wynajmującego pod kątem przestrzegania prawa odnośnie przetwarzanych jego danych osobowych. O chęci kontroli należy zawiadomić Wynajmującego lub jego upoważnionych pracowników z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem. Wynajmujący realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Recepcji, w sposób nieutrudniający pracy Recepcji oraz Wynajmującego.

 15. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia, zakończenia, Umowy Najmu Wynajmujący zobowiązuje się do usunięcia wszelkich powierzonych mu na mocy Umowy Najmu i niniejszego Regulaminu danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy nakazują przechowywanie tych danych lub co innego Strony uzgodnią w odrębnym porozumieniu.

 16. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie VIVI RESIDENCE

  • Proces zamówienia usługi – w celu zawarcia umowy najmu z potencjalnymi Gośćmi VIVI RESIDENCE przez okres roku od daty zakończenia usługi. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

   • imiona i nazwiska

   • adresy email

   • numery telefonów

   • informacje o dacie pobytu/noclegu

   • informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu

   • liczba osób dorosłych objętych zamówieniem

   • liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem

   • adresy zamieszkania

   • numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych – przez okres 7 dni od daty zakończenia usługi

   • dane firmowe

   • język do kontaktu

  • Proces świadczenia / rozpatrzenia reklamacji – zamówionej usługi w trakcie jej trwania dla Gości VIVI RESIDNECE przez okres roku od daty zakończenia usługi. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

   • imiona i nazwiska

   • adresy email

   • numery telefonów

   • informacje o dacie pobytu/noclegu

   • informacje o preferencjach dotyczących pobytu/noclegu

   • liczba osób dorosłych objętych zamówieniem

   • liczba i wiek dzieci objętych zamówieniem

   • adresy zamieszkania

   • numery kart płatniczych/kredytowych/rachunków bankowych – przez okres 7 dni od daty zakończenia usługi

   • dane firmowe

   • język do kontaktu

  • Usługa księgowa w trakcie lub po zakończeniu trwania usługi dla Gości VIVI RESIDNECE przez okres 5 lat od wystawienia dokumentu finansowo-księgowego. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

   • imiona i nazwiska

   • adresy email

   • ewentualnie dane firmowe

   • adresy email

   • numery telefonów

  • Usługa wysłania propozycji pobytu oraz informacji o wydarzeniach lub obowiązujących promocjach, wysyłania życzeń okolicznościowych w trakcie lub po zakończeniu trwania usługi dla Gości VIVI RESIDNECE do czasu odwołania zgody. W trakcie tego procesu przetwarzane lub zapisywane są dane wskazane poniżej.

   • imiona i nazwiska

   • adresy email

   • ewentualnie dane firmowe

   • numery telefonów

 1. Zbieranie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej:

  • Kiedy strona internetowa jest wykorzystywana jedynie w celu uzyskania informacji, to znaczy jeśli nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które są przekazywane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam potrzebne ze względów technicznych, aby wyświetlać naszą stronę internetową oraz zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 z. 1 lit. f RODO).

   • adres IP

   • data i godzina zapytania

   • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)

   • treść żądania (konkretna strona)

   • status dostępu/ kod odpowiedzi HTTP

   • przesyłana ilość danych

   • strona internetowa, z której pochodzi żądanie

   • przeglądarka

   • system operacyjny i jego interfejs

   • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

  • Dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych danych, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w pamięci Państwa komputera i przyporządkowane do wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki. Dzięki nim do organu, który wysyła plik cookie (w tym przypadku do nas), docierają określone informacje. Pliki cookies nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Dzięki nim oferta internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

  • Na stronie internetowej używane są również narzędzia Google Analytics oraz Facebook Pixel. Analizują one ruch użytkowników i ich zachowania w celu udoskonalania oferowanych usług na poziomie poszczególnych użytkowników oraz zachodzących zdarzeń. Uzyskane w ten sposób informacje przechowywane są przez okres 50 miesięcy od chwili ich zarejestrowania.

 2. Zastosowanie plików Cookies:

  • Na tej stronie internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies, których zakres i sposób działania zostaną objaśnione poniżej:

   • transient cookies (szczegóły w b)

   • persistent cookies (szczegóły w c).

  • Transient cookies to pliki wykorzystywane czasowo, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Zaliczają się do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, umożliwiający przyporządkowanie różnych zapytań przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu możliwe jest ponowne rozpoznanie Państwa komputera, jeśli powrócą Pastwo na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

  • Persistent cookies to trwałe pliki usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju pliku. Pliki cookies można w każdej chwili usunąć, korzystając z ustawień bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

  • Ustawienia przeglądarki można dowolnie skonfigurować i np. odrzucić przyjmowanie plików cookies podmiotów trzecich lub wszystkich plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

  • Wykorzystujemy pliki cookies do tego, by móc zidentyfikować Państwa przy kolejnej wizycie, jeśli posiadają Państwo u nas konto. W przeciwnym razie konieczne byłoby ponowne logowanie przy każdej wizycie.

  • Wykorzystywane pliki flash cookies nie są rejestrowane przez Państwa przeglądarkę, lecz przez wtyczkę flash. Ponadto wykorzystujemy HTML5 storage objects, które zapisywane są na Państwa urządzeniu końcowym. Obiekty te zapisują wymagane dane niezależnie od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki i nie mają automatycznej daty upływu. Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania plików flash cookies, konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego dodatku, np. Adobe-Flash-Killer-Cookie dla Google Chrome. Można też zapobiec wykorzystywaniu HTML5 storage objects, ustawiając tryb prywatny w przeglądarce. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookies i historii przeglądarki.

 3. Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

  • Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy również liczne usługi, z których mogą Państwo korzystać. W tym celu wymagane jest zwykle podanie danych osobowych, które będziemy wykorzystywać do realizacji danej usługi i dla których obowiązują wymienione powyżej zasady dotyczące przetwarzania danych.

  • Przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych korzystamy częściowo z usług usługodawców zewnętrznych. Zostali oni przez nas starannie wybrani i zatrudnieni, a także zobowiązani do przestrzegana naszych poleceń i regularnie kontrolowani.

  • Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli akcje promocyjne, konkursy, zawieranie umów lub inne usługi są przez nas oferowane wspólnie z partnerem. Więcej informacji otrzymają Państwo przy podawaniu danych osobowych lub poniżej w opisie usługi.

  • Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Państwa o skutkach tych okoliczności w opisie usługi

Ciasteczka Cookies i polityka prywatnościtop